Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja (vrijedi od 01.02.2017)
Uvjeti prodaje i isporuke 
društava u sastavu EJOT Grupacije – u daljnjem tekstu "EJOT"

1. Područje važenja

1.1 Ovi uvjeti poslovanja primjenjuju se na sva poduzeća, pravne osobe na temelju javnog i privatnog prava kao i posebnim uvjetima.

1.2 Sve isporuke i usluge odvijaju se isključivo prema sljedećim uvjetima i posebnim sporazumima. Osim ovih općih uvjeta poslovanja, prema potrebi, između EJOT-a i ugovorne strane vrijede i dogovorene specifikacije, nacrti, opisi, norme i drugi dokumenti, posebice aktualni sporazumi o tajnosti („Compliance“). Eventualna odstupanja od  odredbi općih ili dodatnih uvjeta poslovanja između ugovornih partnera, koji nisu izrijekom  priznata u pisanom obliku od strane EJOT-a, ne vrijede. Ovi opći uvjeti vrijede i uvjeti EJOT primijeniti čak i ako EJOT bez rezerve u poznavanju kontradiktorne ili općenito prema uvjetima EJOT različitim ili dodatnim uvjetima izvođača, na isporuke izvođaču.

1.3 Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za sve buduće narudžbe i ugovorne odnose između EJOT-a i druge strane, osim ako nije drugačije dogovoreno.

2. Općenite odredbe

2.1 Ugovor je u pravilu konačan nakon narudžbe ugovorne strane i tekstualne potvrde (prihvaćanje) od strane EJOT-a (faksom, e-poštom, preko web-portala).

2.2 Ako se narudžba kvalificira kao ponuda EJOT je može prihvatiti u roku 2 tjedna.

2.3 Ugovorni partneri zajednički dokumentiraju usmeni dogovor, ili protokolom ili neposredno pojedinačno potpisanom potvrdom.

3. Dugoročni ugovori, povrat i prilagodba cijena

3.1 Vremenski neograničeni ugovori i dugotrajnu ugovori s važenjem duljim od 6 mjeseci bilo koja ugovorna strana može otkazati unutar 3 mjeseca.

3.2 Ako se tokom važenja dugoročnog ugovora dese značajne promjene u plaćama, troškovima sirovina ili cijene energije, svaka ugovorna strana ima pravo zahtijevati odgovarajuće prilagođavanje cijene, uzimajući u obzir te čimbenike.

3.3 Ako nije dogovorena obvezujuća količina za narudžbu, EJOT će svoj izračun izraditi na temelju neobvezujuće (ciljane) količine za određeno vremensko razdoblje.

3.4 Ako ugovorna strana u određenom vremenskom razdoblju uzme manju količinu od ciljane, EJOT ima pravo povisiti jediničnu cijenu.

3.5 Kod otkazivanja ugovora o isporuci, EJOT će o otkazivanju obavijestiti kupca najmanje 1 mjesec prije dogovorenog termina isporuke, osim ako nije drugačije dogovoreno.

3.6 Dodatne troškove uzrokovane zakašnjelim otkazivanjem ili naknadnim promjenama otkazivanja od strane EJOT ugovornog partnera, u smislu termina ili količina, snosi sam partner i pri tome je mjerodavna kalkulacija troškova.
 

4. Povjerljivost podataka

4.1 Ugovorni partner koristi sve komercijalne i tehničke podloge (u to se ubrajaju uzorci, modeli, crteži, šablone i svi slični predmeti i podaci) i saznanja koja nisu javna, a primio je na temelju poslovnog odnosa s tvrtkom EJOT, u zajedničku svrhu i s pažnjom kao da su njegove vlastite, te drži u tajnosti prema trećim osobama, u slučaju kad EJOT ove podloge označi kao povjerljive.

4.2 Razmnožavanje gore navedenih sadržaja je dopušteno samo u okviru operativnih zahtjeva i zaštiti autorskih prava.

4.3 Ova obveza počine od primitka podloga ili saznanja i završava 5 godina od kraja poslovnog odnosa.

4.4 Ova obveza ne vrijedi za podloge i saznanja, koja su opće poznata ili su već bila poznata poslovnom partneru prije njihova primitka, bez da je on bio upoznat s obvezom čuvanja poslovne tajne, ili je prenio na ovlaštenu treću osobu, ili je razvijena od strane ugovorne strane bez obveze čuvanja tajne.

4.5 Poddobavljači su također obvezni pridržavati se gornjih uvjeta.

4.6 Ugovorna strana smije oglašavati isključivo uz prethodnu pismenu suglasnost tvrtke EJOT.

5. Crteži i opisi

Za sve ilustracije, crteže, kalkulacije i ostale podloge pridržana su vlasnička i autorska prava tvrtke EJOT. Ovo vrijedi i za sve pisane dokumente, koji su označeni kao „povjerljivi“. Prije njihove predaje na treće osobe potrebna je izričita pismena suglasnost tvrtke EJOT.

6. Uzorci i oprema za proizvodnju

6.1 Troškove proizvodnje uzoraka i opreme za proizvodnju (npr. alati, kalupi, šablone i sl.) se fakturiraju odvojeno od isporučene robe, osim ako nije drugačije dogovoreno. To vrijedi i za opremu za proizvodnju koja se mora zamijeniti radi istrošenosti.

6.2 Prekine li ugovorna strana suradnju za vrijeme izrade uzoraka ili opreme za proizvodnju, bez da mu je za to EJOT dao opravdani povod, preuzima sve nastale troškove.

6.3 Oprema za proizvodnju ostaje u vlasništvu tvrtke EJOT najmanje do isteka ugovora, čak i u slučaju kad je ugovorna strana tu opremu platila. Nakon tog roka ugovorna strana ima pravo na povrat troškova, ako je postignut dogovor o terminu dostave i ugovorna strana u potpunosti ispunila svoje ugovorne obveze.

7. Cijene

Cijene su navedene u kunama i ne uključuju PDV, pakiranje, transport, poštarinu, carinu i osiguranje. Zakonski određen porez na  dodanu vrijednost obračunava se na računu odvojeno, na temelju zakonski određene stope na dan izrade računa.

8. Uvjeti plaćanja

8.1 Svi računi imaju rok naplate 30 dana od datuma izdavanja računa.

8.2 Ako je neosporno da je EJOT djelomično isporučio neispravnu robu, ugovorna strana je dužna izvršiti uplatu i za taj dio, osim ako taj dio isporuke nije od njegova interesa. Ugovorna strana ima pravo na odobrenje iznosa kad su njeni zahtjevi pravno utemeljeni i odobreni od strane EJOT-a.

8.3 Kod vremenskog prekoračenja roka plaćanja, EJOT ima pravo naplate zateznih kamata u visini onih kojima posluju banke u kojima EJOT ima račun, ali minimalno u iznosu 9 postotnih bodova iznad osnovne stope Europske središnje banke.

8.4 U slučaju neplaćanja EJOT može svog poslovnog partnera pismeno  obavještavati, sve dok ne dobije isplatu.

9. Isporuke

9.1 Ako nije drukčije dogovoreno, EJOT isporučuje robu „FCO skladište”. Mjerodavno za rok i spremnost isporuke je obavijest otpreme EJOT-a.

9.2 Rok isporuke počinje slanjem potvrde narudžbe od strane EJOT-a i prema potrebi se produljuje kad se ispune uvjeti iz stavka 17.

9.3 Djelomična isporuka je dopuštena u razumnoj mjeri. Ona se daje s odvojenim računom.

9.4 Dopušteno je odstupanja 10% od ukupne naručene količine, uvjetovano proizvodnjom.

10. Isporuka i prijenos rizika

10.1 Isporuka prijavljene robe je obveza ugovornog partnera. U protivnom EJOT ima pravo prema vlastitom izboru isporučiti robu, a troškove i rizik preuzima ugovornog partnera.

10.2 Ukoliko nije drugačije dogovoreno EJOT odabire sredstvo i rutu prijevoza.

10.3 Ako ugovorni partner želi EJOT može osigurati transport, a nastale dodatne troškove preuzima ugovorni partner.

10.4 Predajom robe željeznici, špediteru ili transporteru odnosno počekom skladištenja, najkasnije napuštanjem tvorničkog kruga ili skladišta, prenosi se rizik na ugovornog partnera, čak i u slučajevima kad je EJOT preuzeo organizaciju isporuke.

10.5 Za povrat pakiranje vrijede posebni dogovori.

11. Kašnjenja u isporuci

11.1 Ako EJOT predvidi da naručena roba ne može biti isporučena u predviđenom roku, EJOT će odmah o tome te razlozima kašnjenja pismeno obavijestiti poslovnog partnera, te ako je moguće pretpostavljeni slijedeći termin isporuke.

11.2 Ako se produljuje termin isporuke zbog uvjeta iz stavka 17 ili propusta ugovornog partnera potrebno je osigurati, u danim okolnostima razumno, produljenje roka isporuke.

11.3 Ugovorna strana ima pravo odustati od ugovora, ako je EJOT odgovoran za nepoštivanje roka isporuke, te partner nije dobio novi rok isporuke.

12. Zadržavanje prava vlasništva

12.1 EJOT zadržava pravo vlasništva na isporučenu robu do ispunjavanja svih uvjeta iz poslovnih odnosa s ugovornim partnerom. Kod ugovornih odnosima s poslovnim partnerom, posebno vezao uz kašnjenje plaćanja, EJOT ima pravo kupljenu robu uzeti natrag. Povrat kupljene robe smatra se povlačenje iz ugovora. EJOT ima pravo nakon povrata raspolagati s robom.

12.2 Ugovorni partner je obvezan s kupljenom robom postupati pažljivo; posebno je obvezan na vlastiti trošak osigurati robu od požara, vode i krađe. Ako je potrebno održavanje i inspekcija, ugovorni partner ih je dužan pravovremeno provesti na vlastiti trošak.

12.3 Ugovorni partner ima pravo prodati robu redovnim tijekom poslovanja, pod uvjetom da pravovremeno ispunjava uvjete iz poslovnih odnosa s tvrtkom EJOT. Kod daljnje prodaje obvezan je osigurati  EJOT-ova prava.

12.4 Sva potraživanja i prava iz prodaje ili dopuštenog najma robe, na koja EJOT ima pravo vlasništva, ugovorni partner ustupa EJOT-u kao osiguranje. Ugovorni partner ustupa EJOT-u i potraživanje za osiguranje potraživanja prema njemu, a koja proizlaze iz odnosa kupljene robe s nekretninom treće osobe. EJOT preuzima cesiju.

12.5 Iz opravdanih razloga ugovorni partner je dužan na EJOT-ov zahtjev, upoznati ga s cesijom treće osobe i dati EJOT-u dokaze o pravima i sve potrebne dokumente.

12.6 Bilo kakav oblik prerade ili obrade robe ugovorni partner namjerava uvijek u korist  EJOT. Ako se kupljena roba prerađuje ili neodvojeno spaja s predmetima, koji nisu EJOT-ovi, EJOT stječe suvlasništvo nad novim predmetom, s udjelom koja je jednaka vrijednosti robe u odnosu na ostale predmete koji su se ugradili u novi predmet, na dan prerade.

12.7 Ako se EJOT roba prerađuje ili neodvojivo spaja s drugim pokretnim predmetima u jedan jednoznačan predmet, a druge stvari se deklariraju kao glavne, ugovorni partner predaje EJOT-u proporcionalnu suvlasništvo, sve dok glavni predmet pripada njemu. Ugovorni partner je dužan održavati vlasništvo ili suvlasništvo za EJOT. Za predmete nastale preradom ili spajanjem s drugim predmetima, vrijedi isto.

12.8 O prisilnim mjerama trećih osoba na robu, u kojoj EJOT ima potraživanja ili u ostalim osiguranjima, ugovorni partner mora sve potrebne dokumente odmah predati EJOT-u. To se također odnosi na kršenje bilo koje druge vrste.

12.9 EJOT će odobriti, prema gore navedenim uvjetima, postojeće osiguranja na zahtjev ugovornog partnera, u iznosu realizirana vrijednost isporučene robe, u vrijednosti koja je za 10% veća. Izbor odobrenih sredstava je dužnost EJOT-a.

13. Povreda obveza ugovornog partnera

Pri povredi obveza ugovornog partnera, posebno vezano uz kašnjenje plaćanja, EJOT ima pravo povlačenja i povrata, nakon bezuspješnog isteka razumnog roka; zakonske odredbe o suvišnosti vremenskog roka ostaje nepromijenjen. Poslovni partner je obvezan za predaju. EJOT ima pravo odustati od ugovora ako se otvori zahtjev za stečajni postupak nad imovinom ugovornog partnera ili primjeni izvan sudski postupak za namirenje potraživanja.

14. Nedostaci

14.1 Pretpostavke za prijavu nedostatka je da je ugovorni partner uredno ispunio sve svoje obveze.

14.2 Svojstva robe određuje se isključivo prema dogovorenim tehničkim specifikacijama. Kad EJOT isporuči robu ugovornom partneru u skladu s crtežima, specifikacijama, uzorcima itd., ugovorni partner preuzima rizik za podobnost robe za predviđenu namjenu. Pri tome je presudno stanje robe u trenutku preuzimanja rizika.

14.3 EJOT ne može jamčiti za nedostatke uzrokovane nepridržavanjem uputa za uporabu, održavanje i ugradnju, neprikladnu ili nestručnu primjenu, pogrešnu montažu odnosno puštanje u pogon od strane ugovornog partnera ili treće osobe, uobičajeno habanje, pogrešno ili nemarno postupanje, te posljedice uzrokovane nestručnim preinakama, izmjenama ili popravcima bez EJOT-ovog pristanka.

14.4 Pravo za prijavom istječe 12 mjeseci od prijenosa rizika. To ne vrijedi ako dulji rok nije zakonski propisan, osobito za nedostatke na građevini i za proizvodu, koji je uzrokovao nedostatke na građevini a ugrađen je u skladu s predviđenom namjenom.

14.5 Očiti nedostaci moraju se pismeno prijaviti odmah nakon primitka robe na odredište, a skriveni nedostaci odmah nakon njihova otkrivanja.

14.6 Ako je dogovoreno preuzimanje robe ili preliminarno ispitivanje uzoraka, time isključen prigovor na nedostatke, koje bi ugovorni partner mogao utvrditi pažljivom preuzimanjem ili preliminarnim ispitivanjem.

14.7 EJOT-u se treba dati prilika da utvrdi nedostatke. Reklamirana roba se odmah po zahtjevu mora vratiti EJOT-u; EJOT preuzima troškove transporta, ako je prigovor opravdan. Ako ugovorni partner, bez EJOT-ovog dopuštenja, poduzme bilo kakav promjene na reklamiranoj robi, gubi sva prava za odobrenjem reklamacije.

14.8 U slučaju opravdanog i pravodobnog prigovora EJOT je dužan popraviti ili zamijeniti robu, na osobno odabran način. Ugovorni partner mora EJOT-u dati priliku da u kratkom roku izdvoji neispravnu robu.

14.9 Ako EJOT ne ispuni svoje ugovorom obveze unutar razumnog roka, ugovorni partner daje pismeno rok, unutar kojeg je EJOT obvezan ispuniti obveze. Nakon isteka tog roka ugovorni partner može zahtijevati smanjenje cijene ili otkazati ugovor.

14.10 Garancija na svojstva i trajnost moraju biti izričito navedena za svaki pojedini slučaj.

15. Ostali zahtjevi i odgovornosti

15.1 Ukoliko drugačije ne proizlazi, isključuju se ostali i daljnji zahtjevi ugovornog partnera prema EJOT-u. TO se posebno odnosi na naknadu štete zbog kašnjenja, nemogućnosti izvođenja, nemarno kršenje ugovornih obveza, iz krivnje za prekid ugovora i neovlaštenih radnji. EJOT stoga ne može biti odgovoran za štete, koje nisu nastale ne samoj isporučenoj robi. Pogotovo EJOT ne odgovara za izgubljenu dobit, štetu koja proizlazi iz prekida poslovanja ili drugih financijskih gubitaka ugovornog partnera.

15.2 Obveza naknade štete se načelno daje samo ako se utvrdi EJOT-ova krivnja za nastale štete.

15.3 Obveza naknade štete se isključuje, ako ugovorni partner učinkovito ograničio odgovornost prema svojem kupcu. Pri tome se ugovorni partner mora nastojati dogovoriti ograničenje odgovornosti u zakonom dopuštenim granicama, također u korist EJOT-a kao dobavljača.

15.4 Zahtjeve ugovornog partnera se isključuju kad se šteta pripisuje ugovornom partneru zbog kršenja uputa za uporabu, održavanje i ugradnju, neprikladnu ili nestručnu primjenu, uobičajeno habanje ili pogrešan popravak.

15.5 Navedena ograničenja odgovornosti ne vrijede u slučaju namjere ili grube nepažnje zakonskog zastupnika ili voditelja EJOT-a, kao i kažnjivog kršenja bitnih ugovornih obveza. U slučaju kažnjivog kršenja bitnih ugovornih obveza – osim u slučajevima namjere ili grube nepažnje zakonskog zastupnika ili voditelja EJOT-a – samo za ugovor tipične, razumne, predvidive štete.

15.6 Ograničenje odgovornosti nadalje ne vrijedi za slučajeve, koji su vezani prema zakonu o jamstvu proizvođača zbog greške u isporučenoj robi.

15.7 Ugovorni partner će odmah informirati i sveobuhvatno konzultirati EJOT, kad EJOT to želi u skladu s gornjim pravilima. On mora EJOT-u dati priliku istražiti uzroke šteta. O potrebnim mjerama, posebno vezano uz pregovore o nagodbi, mora se suglasiti ugovorni partner.

15.8 Ako je odgovornost EJOT-a isključena ili ograničena, navedeno vrijedi i za osobnu odgovornost zaposlenika. Radnika, suradnika, pravne zastupnike EJOT-a.

15.9 Zakonske odredbe vezane uz dokazivane ostaju nepromijenjene.

16. Vlasnička prava

Ugovorni partneri se obvezuju odmah obavještavati o mogućim rizicima i navodnim slučajevima kršenja intelektualnog vlasništva i prijave patenata, i dati priliku da  se zajednički suprotstave ovakvim zahtjevima.

17. Slučajevi više sile

Slučajevi više sile, radni sporovi, nemiri, mjere vlasti, izostanaka isporuka EJOT-ovih dobavljača, i drugi nepredvidivi, neizbježni i ozbiljni događaji, ovisno o njihovom učinku, oslobađaju EJOT od ugovornih obveza za vrijeme trajanja smetnji. To vrijedi i kad ovi događaji dese u trenutku kad je EJOT u zakašnjenju. Ugovorne strane dužne su u razumnom roku dati neophodne informacije i svoje obveze prilagoditi nastalim promjenama.

18. Mjesto poslovanja, nadležnost i mjerodavno pravo

18.1 Osim ako u potvrdi narudžbe nije drugačije navedeno, mjesto poslovanja je sjedište poduzeća.

18.2 Za sve pravne sporove, uključujući i poslovanje mjenicama i čekovima, mjerodavan je sud u mjestu sjedište tvrtke EJOT.

18.3 Na ugovorne odnose primjenjuje se isključivo Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Isključuje se primjena ugovora Ujedinjenih naroda o prodaji robe od 11.04.1980 (CIGS-Bečka trgovinska konvencija).

18.4 Ako je, ili će biti, bilo koja odredba ovih uvjeta i drugih sporazuma nepravomoćna, to se neće odnositi na valjanost ostalih odredbi ugovora.